Razem możemy więcej

Europejskie Forum Kobiet Lewicy

W dniach 26-27 sierpnia 2011 roku w Warszawie, w Sejmie RP, miały miejsce dwudniowe obrady Europejskiego Forum Kobiet Lewicy pod nazwą „O kobietach lewicy w europejskim doświadczeniu politycznym – wczoraj, dziś i jutro”. Forum wypracowało Rezolucję, wzywającą Unię Europejską, partie i środowiska lewicowe oraz organizacje pozarządowe i inne podmioty do skoordynowanej, solidarnej współpracy na rzecz zwiększenia uczestnictwa kobiet w obszarach decyzyjnych, zarówno pod względem politycznym, jak i gospodarczym.

Europejskie Forum Kobiet Lewicy wskazało na najistotniejsze problemy dotyczące ograniczenia praw kobiet i ich partycypacji obywatelskiej, czyniąc wszystkie ugrupowania odpowiedzialnymi za tworzenie warunków do ich realizacji adekwatnie do swoich programów politycznych.

Rezolucja Europejskiego Forum Kobiet Lewicy
WARSZAWA, 26-27 SIERPIEŃ 2011

Preambuła
Po 100 latach walki o równość płci pojawia się konieczność zdefiniowania na nowo politycznych praw kobiet. Demokracja partycypacyjna wymaga aktywności i świadomego udziału kobiet we wszystkich sferach życia równych szans. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego był zawsze ideą orientacji lewicowych. Uzyskiwane w wyniku dyrektyw Unii Europejskiej nowe możliwości uczestnictwa kobiet w życiu publicznym stanowią podstawę nie tylko wyrównywania szans egzystencjalnych, lecz przede wszystkim umożliwiają zdobywanie wysokich pozycji w przestrzeni publicznej, dotąd zajmowanych dla mężczyzn.
Przywołując zasady głoszone w Konstytucji RP, które uznają przyrodzoną godność i wartość oraz równe i niezbędne prawa wszystkich członków wspólnoty ludzkiej za podstawę wolności, sprawiedliwości i uznając pełną równość praw kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia za niezbędny element demokratycznego rozwoju:

Oświadczamy:
Dyskryminacja jest wstydem demokracji, a nieobecność kobiet w sferze publicznej w wymiarze historycznym, społecznym, politycznym i filozoficznym świadczy o politycznym zaniechaniu.
Są to jednak fakty, które uniemożliwiają demokratyczne uczestnictwo ponad połowie społeczeństwa europejskiego.
Wzywamy zatem: Parlament Europejski, Rząd RP, partie polityczne i inne środowiska polityczne, rządy krajów członkowskich oraz ośrodki akademickie i organizacje obywatelskie do skoordynowanej, solidarnej współpracy na rzecz zwiększenia uczestnictwa kobiet w obszarach decyzyjnych, zarówno pod względem politycznym, jak i gospodarczym.
Wskazujemy na najistotniejsze problemy dotyczące feminizacji biedy i ubóstwa, przemocy wobec kobiet, ograniczenia praw kobiet i ich partycypacji obywatelskiej, czyniąc ugrupowania lewicowe, a także inne odpowiedzialnymi za rozwiązywanie tych problemów poprzez swoje programy polityczne i kontrolę społeczną.
Kobiety szczególnie dotkliwie odczuwają rezultaty transformacji oraz kryzysu gospodarczego, a ich upośledzenie i marginalizacja w tej dziedzinie nasilają zjawisko feminizacji ubóstwa, którego konsekwencją jest wykluczenie społeczne, polityczne i obywatelskie;

Dlatego:
Żądamy radykalnej poprawy sytuacji ekonomicznej kobiet, polegającej na osiąganiu samodzielności ekonomicznej.
Żądamy rozwiązania problemów związanych z rynkiem pracy, równej płacy za równą pracę, likwidacji umów śmieciowych, wprowadzenia elastycznych metod zatrudnienia, zwiększenia ilości miejsc pracy zapewniających kobietom bezpieczeństwo ekonomiczne i rozwój zawodowy.
Żądamy efektywnych zmian na rynku pracy poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i instrumentów aktywizujących, a nie działań doraźnych.
Żądamy zapewnienia pełni gwarancji praw socjalnych: emerytur, które pozwolą godnie przeżyć do końca życia.
Żądamy skutecznego przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i molestowaniu seksualnemu w miejscach pracy poprzez popularyzację praw pracowniczych kobiet oraz wzmacnianie postaw asertywnych wśród kobiet.
Żądamy zwiększenia uczestnictwa kobiet w decyzjach gospodarczych, strategicznych dla UE i państw członkowskich.
Żądamy skutecznej polityki społecznej, szczególnie w kwestii egzystencjalnego bezpieczeństwa matek samodzielnie wychowujących dzieci, osób starszych i chorych.
Żądamy powszechnego i bezpłatnego dostępu do edukacji i służby zdrowia, placówek dziennej opieki nad dziećmi (żłobki, przedszkola), osobami starszymi i chorymi (hospicja, domy spokojnej starości, szpitale itp.)
Żądamy prawa do wolnego wyboru i powszechnej edukacji seksualnej oraz bezpłatnych badań prenatalnych Należy zwiększyć dostęp do antykoncepcji i poradnictwa antykoncepcyjnego, w tym dla dziewcząt.
Żądamy utworzenia niezależnego europejskiego centrum zajmującego się monitoringiem walki z przemocą wobec kobiet i dzieci.
Żądamy równoprawnego uczestnictwa kobiet w zarządach instytucji finansowych i gospodarczych oraz spółek – żądamy parytetu.
Żądamy wprowadzenia zasad gender budgetingu do wszystkich instytucji, w których podział dóbr i środków materialnych może wpływać na status kobiet i mężczyzn (począwszy od budżetu państwa i podziału środków z budżetów lokalnych) Żądamy skutecznych działań tzn. programów i środków finansowych zapewniających kobietom podniesienie kompetencji obywatelskich i przywódczych, a także edukację polityczną

Uczestniczki i uczestniczki Europejskiego Forum Kobiet Lewicy zebrali doświadczenia europejskie dotyczące nieobecności kobiet w sferze publicznej.
Nieobecność problematyki kobiet w dyskursie publicznym oraz brak właściwej reprezentacji w obszarach decyzyjnych ma niewątpliwie wpływ na brak wyraźnego postępu w realizacji założeń Pekińskiej Platformy Działania w Polsce.
Wzywamy Rząd Polski i pozostałe państwa członkowskie UE do pełnej realizacji i przestrzegania Pekińskiej Platformy Działania

Dość iluzji! Czas na konkrety!
Należy odkłamać historię demokracji i pokazać w niej obecność kobiet.
Żądamy wprowadzenia skutecznych mechanizmów ustawowych, które będą miały wpływ na zwiększenie uczestnictwa kobiet w życiu publicznym w parlamentach, rządach i innych instytucjach, w tym gospodarczych i partiach politycznych.
Żądamy wzmocnienia instytucjonalnego mechanizmu krajowego dla wdrażania polityki równości płci, wyodrębnienie budżetu na jego działania i zobowiązanie go do współdziałania z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze równości płci.
Żądamy wprowadzenia do ordynacji wyborczej systemu suwakowego obowiązującego na listach wyborczych w wyborach wszystkich szczebli wraz z sankcją zabraniającą rejestracji listy, na której zasada ta nie jest przestrzegana.
Żądamy zrównoważonego uczestnictwa kobiet w zarządach partii politycznych.
Podstawową wartością demokracji jest zapewnienie wszystkim obywatelkom i obywatelom w jednakowym stopniu możliwości wywierania wpływu na własne życie poprzez aktywną partycypację w sferze publicznej. Brak rzeczywistej równości, która pomimo formalnych gwarancji wciąż nie jest w pełni wdrażana na wszystkich poziomach, przynosi konsekwencje w postaci upośledzenia politycznego, ekonomicznego i obywatelskiego szerokich grup społecznych.
Wzywamy Rząd Polski, samorządy regionalne oraz lokalne do natychmiastowego wdrożenia Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w życiu lokalnym, jako niezbędnego instrumentu do realizacji polityki równego traktowania i zrównoważonego rozwoju.
Wzywamy Parlament Europejski do opracowania Europejskiej Karty Praw Kobiet, aby skuteczniej egzekwować prawa kobiet w całej Europie. Wymóg równouprawnienia płci powinien być uwzględniony we wszystkich dziedzinach polityki.
Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że dwudziestolecie transformacji społeczno-ustrojowej nie przynosi w swoim bilansie dynamicznego rozwoju wielu postulatów. Ten stan wynika z braku powszechnej edukacji obywatelskiej, uwzględniającej problematykę wolności, praw, uznania i szacunku, a także różnorodności i pozytywnego obrazu społecznego zaangażowania.
Uczestniczki i Uczestnicy Europejskiego Forum Kobiet Lewicy uważają, że wszystkie podjęte w Rezolucji zagadnienia są kluczowym elementem demokracji uczestniczącej.
W obszarze polityczno-społecznym nie osiągnęliśmy jeszcze w tym zakresie zadowalającego poziomu. Nadal wymaga to mobilizacji zasobów i środków oraz zintegrowanej i spójnej polityki krajowej i europejskiej.
Europejskie Forum Kobiet Lewicy kieruje wezwanie do III Kongresu Kobiet o współpracę i konsolidację działań zamykając to słowami: Bądźmy ponad podziałami i zbudujmy wspólne RAZEM dla przyszłości, odzyskując obywatelstwo kobiet w oparciu o poparcie i wzajemny szacunek. Niepołączone ideą, wzajemnym szacunkiem i zaangażowaniem, wyrażającym się we wspólnych działaniach pozwolimy na dalszą nieobecność kobiet w historii oraz ich nieobecność w przestrzeni publicznej.

Renata Berent-Mieszczanowicz
Przewodnicząca Demokratycznej Unia Kobiet

 
Kontakt do nas

Liga Kobiet Polskich
oddział terenowy w Elblągu

ul. Grunwaldzka 31  82-300 Elbląg
tel./fax (055) 233 49 23

e-mial: lkp.elblag@wp.pl  Kartki


Z e-Poradnika

Dowody w procesie cywilnym
Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu wywodzi ...
czytaj więcej »
Orzeczenia sądowe w sprawach rodzinnych
Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje stosunki pomiędzy osobami fizycznymi, wynikające ...
czytaj więcej »
Obowiązki rodziców
W prawidłowo funkcjonującej rodzinie, rodzice zgodnie sprawują władzę rodzicielską troszcząc ...
czytaj więcej »
Adopcja
Największą tragedią dla małoletniego dziecka jest sieroctwo i to zarówno ...
czytaj więcej »
©Liga Kobiet Polskich - o. terenowy w Elblagu
Projekt i realizacja - Vene Studio