Razem możemy więcej

Adopcja

Największą tragedią dla małoletniego dziecka jest sieroctwo i to zarówno wówczas, gdy traci rodziców z powodu ich śmierci jak również wtedy, gdy rodzice zaniedbują swoje obowiązki opiekuńcze. W takich sytuacjach, na podstawie orzeczenia sądu rodzinnego dziecko trafia do domu dziecka. Największą tragedią dla małoletniego dziecka jest sieroctwo i to zarówno wówczas, gdy traci rodziców z powodu ich śmierci jak również wtedy, gdy rodzice zaniedbują swoje obowiązki opiekuńcze. W takich sytuacjach, na podstawie orzeczenia sądu rodzinnego dziecko trafia do domu dziecka.

Mimo ofiarności opiekunów w licznej gromadzie dziecko w domu dziecka nie znajdzie prawdziwej miłości rodzicielskiej.

Istnieje jednak możliwość zapewnienia dziecku szczęśliwego rozwoju przez przysposobienie zwane potocznie adopcją.

Przysposobić można dziecko małoletnie i tylko dla jego dobra. Osoba przysposabiająca musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych i posiadać kwalifikacje osobiste uzasadniające należyte wywiązywanie się z przyjętych obowiązków.

Przysposobić wspólnie mogą tylko małżonkowie, ale prawo nie wyklucza możliwości przysposobienia dziecka przez osobę niezamężną, choć oczywiście korzystniej dla dziecka jest przysposobienie go przez małżonków.

Jeśli dziecko ukończyło 13 lat do przysposobienia konieczna jest jego zgoda.

Także warunkiem koniecznym jest zgoda rodziców dziecka chyba, że zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub są nieznani albo, gdy porozumienie z nimi napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody.
Nie jest natomiast potrzebna zgoda ojca, jeśli jego ojcostwo zostało ustalone przez sąd, a władza rodzicielska nie została mu przyznana.

W szczególnych okolicznościach możliwe jest przysposobienie dziecka mimo braku zgody jego rodziców, jeśli ich zdolność do czynności prawnych jest ograniczona a odmowa zgody na przysposobienie jest sprzeczna z dobrem dziecka.

O przysposobieniu dziecka orzeka sąd rodzinny właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka lub osoby, która ubiega się o przysposobienie. Przed wydaniem orzeczenia sąd zasięga opinii specjalistycznej placówki na okoliczność czy kandydaci na rodziców adopcyjnych dają gwarancje należytego wykonywania obowiązków i czy przysposobienie będzie zgodne z dobrem dziecka.

Przez przysposobienie rodzice adopcyjni przyjmują wszystkie obowiązki rodzicielskie (w tym obowiązek alimentacyjny) natomiast dziecko wchodzi w krąg rodziny adopcyjnej łącznie z prawem do dziedziczenia.

Dziecko przysposobione otrzymuje nazwisko nowego rodzica a także może otrzymać nowe imię, z tym, że dziecko, które ukończyło 13 lat może na zmianie imienia nie wyrazić zgody.

Przez przysposobienie dziecko zrywa więzi z dawną rodzina a więc skutki są poważne i dlatego przed wystąpieniem do sądu należy poważnie zastanowić się czy sprosta się przyjętym obowiązkom.

Barbara Filmanowicz
Sędzia Sądu Okręgowego
w stanie spoczynku
Liga Kobiet Polskich

 
Kontakt do nas

Liga Kobiet Polskich
oddział terenowy w Elblągu

ul. Grunwaldzka 31  82-300 Elbląg
tel./fax (055) 233 49 23

e-mial: lkp.elblag@wp.pl  Kartki


Z e-Poradnika

Adopcja
Największą tragedią dla małoletniego dziecka jest sieroctwo i to zarówno ...
czytaj więcej »
Opłakane skutki darowizny
Po 2-letnich doświadczeniach społecznego poradnictwa prawnego w Lidze Kobiet Polskich ...
czytaj więcej »
Ustalenie ojcostwa
Dla każdego świadomość, kim są jego rodzice jest bardzo ważna. ...
czytaj więcej »
Struktura Sądów elbląskich
Sądy elbląskie zlokalizowane są w 4 punktach miasta i chociaż ...
czytaj więcej »
©Liga Kobiet Polskich - o. terenowy w Elblagu
Projekt i realizacja - Vene Studio