Razem możemy więcej

Roszczenia alimentacyjne

W zgodnej, wspierającej się rodzinie niema potrzeby rozważać, kto i w jakim zakresie ma przyczyniać się do utrzymania małżonka, dzieci, rodzeństwa czy rodziców. Problem powstaje, gdy brakuje środków na zaspokojenie potrzeb rodziny, a zobowiązany do alimentacji obowiązku tego nie wypełnia. Wówczas powstaje konieczność egzekwowania obowiązku alimentacyjnego na drodze sądowej.

W zgodnej, wspierającej się rodzinie niema potrzeby rozważać, kto i w jakim zakresie ma przyczyniać się do utrzymania małżonka, dzieci, rodzeństwa czy rodziców. Problem powstaje, gdy brakuje środków na zaspokojenie potrzeb rodziny, a zobowiązany do alimentacji obowiązku tego nie wypełnia. Wówczas powstaje konieczność egzekwowania obowiązku alimentacyjnego na drodze sądowej.

Największy odsetek powództw alimentacyjnych skierowane jest przeciwko ojcom. Z powództwem o alimenty można wystąpić do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej lub zobowiązanej do alimentów. W pozwie należy dokładnie wskazać miejsce zamieszkania obu stron. Często się zdarza, że matka wnosząca powództwo na rzecz małoletniego dziecka nie zna adresu ojca, bo dawno straciła z nim kontakt i mimo starań adresu tego nie może ustalić. Wówczas w pozwie fakt ten należy zaznaczyć, podając ostatni znany adres pozwanego oraz złożyć wniosek o ustalenie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego. Pozew powinien zawierać jasno określone żądanie tj. kwotę alimentów w stosunku miesięcznym wraz z ustalonymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności każdej raty oraz początkowy termin ich płatności. Do pozwu powinny być dołączone akty urodzenia dzieci i zaświadczenie o sytuacji materialnej matki dziecka. w imieniu małoletniego dziecka z powództwem występuje matka, jako przedstawiciel ustawowy, o ile nie jest pozbawiona władzy rodzicielskiej. W takim przypadku dziecko będzie reprezentował opiekun prawny ustanowiony przez sąd. Powództwo o alimenty może także wnieść na rzecz małoletniego dziecka rodzina zastępcza lub rodzic adopcyjny prawnie ustanowiony.

Powództwo wytacza się przeciwko rodzicowi (także adopcyjnemu), który nie wypełnia obowiązku alimentacyjnego, a jeśli pozwany z obiektywnych przyczyn nie może wypełnić tego obowiązku, wówczas możliwe jest wytoczenie powództwa przeciwko rodzicom pozwanego, o ile są one w stanie zobowiązanie to wypełnić.

Prawo rodzinne nie określa granicy wieku dziecka uprawnionego do alimentacji. Z powództwem o alimenty może wystąpić w imieniu własnym pełnoletnie dziecko, o ile nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać.

Z upływem czasu usprawiedliwione potrzeby dziecka w oczywisty sposób wzrastają i wówczas zachodzi potrzeba wniesienia powództwa o podwyższenie alimentów. W pozwie należy wskazać nową kwotę żądanych alimentów oraz sygnaturę akt i sąd, który wydał wyrok w poprzedniej sprawie

Procedury występowania z nowym powództwem o podwyższenie alimentów można uniknąć wnosząc o procentowe ustalenie renty alimentacyjnej. Zasada ta ma tylko wtedy racje bytu, jeśli dochody pozwanego są stałe i nie obejmują różnych rzekomych i zmieniających się dodatków. Jeśli sąd w wyroku określi, jaki procent swoich dochodów pozwany powinien przeznaczyć na alimenty to jeśli zarobki pozwanego wzrosną, to automatycznie wzrośnie nominalna kwota alimentów. W każdym uzasadnieniu powództwa alimentacyjnego należy dokładnie określić sytuację materialną i rodzinną obu stron oraz usprawiedliwione potrzeby osoby upoważnionej.

Podkreślić należy, że obowiązek alimentacyjny względem małoletniego dziecka obciąża oboje rodziców, a zakres tego obowiązku zależy od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego oraz usprawiedliwionych potrzeb dziecka, z tym, że obowiązek wobec dziecka może być także wypełniony przez osobiste starania o jego utrzymanie i wychowanie.

Postępowanie w sprawach alimentacyjnych wole jest od kosztów sądowych.


Barbara Filmanowicz
Sędzia Sądu Okręgowego
w stanie spoczynku
Liga Kobiet Polskich

 
Kontakt do nas

Liga Kobiet Polskich
oddział terenowy w Elblągu

ul. Grunwaldzka 31  82-300 Elbląg
tel./fax (055) 233 49 23

e-mial: lkp.elblag@wp.pl  Kartki


Z e-Poradnika

Obowiązki rodziców
W prawidłowo funkcjonującej rodzinie, rodzice zgodnie sprawują władzę rodzicielską troszcząc ...
czytaj więcej »
Czy koniecznie rozwód?
Nawet głęboki kryzys małżeński możliwy jest do usunięcia, jeśli oboje ...
czytaj więcej »
Dowody w procesie cywilnym
Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu wywodzi ...
czytaj więcej »
Opłakane skutki darowizny
Po 2-letnich doświadczeniach społecznego poradnictwa prawnego w Lidze Kobiet Polskich ...
czytaj więcej »
©Liga Kobiet Polskich - o. terenowy w Elblagu
Projekt i realizacja - Vene Studio