Razem możemy więcej

Strony w procesie cywilnym

Przed sądem strony mają określone prawa i obowiązki przewidziane w kodeksie postępowania cywilnego. Strona występująca do sądu z roszczeniem powinna swoje stanowisko przedstawić w piśmie procesowym nazywanym pozwem.

W przypadku sporu, którego strony nie są w stanie rozstrzygnąć, pozostaje droga sądowa.

Przed sądem strony mają określone prawa i obowiązki przewidziane w kodeksie postępowania cywilnego. Strona występująca do sądu z roszczeniem powinna swoje stanowisko przedstawić w piśmie procesowym nazywanym pozwem. W pozwie należy określić sąd, do którego zgłasza się roszczenie, imiona, nazwiska i aktualne adresy stron, to jest, powoda, czyli tego, który wnosi pozew i pozwanego, który jest przeciwnikiem procesowym, a ponadto dowody na poparcie swojego żądania, które powinno być uzasadnione.

Jeśli strona z uwagi na trudną sytuację materialną nie może uiścić opłaty sądowej, to już w pozwie może złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sadowych, a nawet ustanowienie adwokata z urzędu, jeśli charakter skomplikowany. W tym celu należy wypełnić odpowiedni druk który można otrzymać w sekretariacie wydziału, do któregoś pozew jest skierowany. Informacje ujawnione na druku o sytuacji materialnej i rodzinnej muszą być rzetelne, bowiem gdyby się okazało, że strona świadomie podaje błędne dane, to sąd może ukarać ją grzywną do wysokości 1000 złotych i cofnąć udzielone zwolnienie od kosztów sądowych, co skutkuje obowiązkiem uiszczenia wszystkich opłat.

Jeżeli strona nie uzyskała zwolnienia od kosztów sądowych, wówczas sąd wyznaczy stosowną opłatę, którą należy uiścić w terminie 7 dni, natomiast nie uiszczenie opłaty w określonym terminie spowoduje zwrot pozwu, co oznacza że sprawa nie uzyska biegu.

Pozew spełniający warunki formalne w odpisie zostanie doręczony pozwanemu. W odpowiedzi na pozew pozwany może zaprezentować swoje stanowisko i przedstawić stosowne dowody.

Jeżeli pozwany, mimo prawidłowego doręczenia odpisu pozwu i zawiadomienia o terminie rozprawy nie stawi się na rozprawę i nie zajmie stanowiska w sprawie, wówczas może zapaść wyrok zaoczny opatrzony rygorem natychmiastowej wykonalności, co oznacza że nawet przed jego uprawomocnieniem może być skierowany do egzekucji.

Pozwanemu oczywiście służy prawo sprzeciwu od wyroku zaocznego w terminie 7 dni od otrzymania jego odpisu. W sprzeciwie należy wskazać zarzuty przeciwko żądaniu pozwu oraz fakty i dowody na ich uzasadnienie. Sprzeciw  podlega opłacie, po której uiszczeniu zostanie w odpisie doręczony powodowi po czym sąd wezwie strony na rozprawę. Strony w każdym stanie sprawy mogą zawrzeć przed sądem ugodę która ma moc wyroku pod warunkiem że ugoda nie zmierza do obejścia prawa i nie narusza zasad współżycia społecznego. Jeśli sąd uzna że ugoda nie jest dopuszczalna wówczas zajdzie konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego.

BARBARA FILMANOWICZ
Sędzia Sadu Okręgowego
w stanie spoczynku
Liga Kobiet Polskich

 
Kontakt do nas

Liga Kobiet Polskich
oddział terenowy w Elblągu

ul. Grunwaldzka 31  82-300 Elbląg
tel./fax (055) 233 49 23

e-mial: lkp.elblag@wp.pl  Kartki


Z e-Poradnika

Strony w procesie cywilnym
Przed sądem strony mają określone prawa i obowiązki przewidziane w ...
czytaj więcej »
Spadek
Najczęściej uważa się, że osoba, która dziedziczy spadek (spadkobierca) uzyskuje ...
czytaj więcej »
Dowody w procesie cywilnym
Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu wywodzi ...
czytaj więcej »
Czy koniecznie rozwód?
Nawet głęboki kryzys małżeński możliwy jest do usunięcia, jeśli oboje ...
czytaj więcej »
©Liga Kobiet Polskich - o. terenowy w Elblagu
Projekt i realizacja - Vene Studio